||ENG
||ENG

開戶相關

開戶所需文件

1.香港居民:

1.1 香港永久居民身份證+地址證明(三個月內發出)

1.2 香港居民身份證+香港簽證身份書+地址證明(三個月內發出)

1.3 香港居民身份證+中國內地身份證+地址證明(三個月內發出)

 

2.中國內地居民:

2.1 中國內地身份證或內地臨時身份證(三個月有效期內)

2.2 本人的內地銀行卡(驗證用途)