||ENG
||ENG

最新優惠

首頁優惠及活動最新優惠
全部優惠|開戶迎新優惠|推薦朋友優惠|智選基金優惠
超筍優惠浪接浪 開戶獎賞高達HK$1,800*
日期: 2021年04月21至2021年06月08
好友分享 重重有賞 獎品Gadget等您嚟搶*!
日期: 2021年04月01至2021年06月30
轉倉慳得多 優惠孖住上
日期: 2021年04月15至2021年07月14
見「基」行事 您無睇錯 買指定基金可額外享2%年利率收益*
日期: 2021年04月09至2021年07月09
「基」不可失 認購基金 HK$0認購費*
日期: 2021年03月31至2021年06月30
「友」福同享 分享好友 額外獲得4月限定獎賞-指定紅酒乙枝 與好友把酒言歡
日期: 2021年04月01至2021年04月30
button code
月供股票及定額投資基金計劃
日期: 2021年03月24至2021年06月30
首次登記eDDA並成功存款HK$500或以上 送HK$50現金券
日期: 2020年12月11至2021年12月31
忠實客戶回饋計劃
日期: 2021年03月18至2021年05月04
button code
新客戶迎新獎賞再加碼 送您2個月港股LV2串流報價* 價值HK$532
日期: 2021年03月05至2021年05月04
button code